Görev Tanımımız

Erken Uyarı-Cevap Ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığı Görev Tanım

a)   Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005)’nde ifade edilen Ulusal Odak Noktası’nın sekretaryasını yürütmek.

b)  Toplum sağlığını tehdit etme potansiyeli bulunan olaylarda;

  • Başta biyolojik etkenler olmak üzere kimyasal ve radyonükleer etkenler ile ilgili veri/bilgiyi ilgili kurumlardan temin etmek, bilgiyi doğrulamak, seçmek, önceliklendirmek, risk değerlendirmesi ve izleme faaliyetlerini yürütmek.
  • Kontrol önlemlerinin alınmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde kontrol önlemlerinin alınmasını sağlamak ve koordine etmek.
  • Erken uyarı bilgilerini ilgili taraflara iletmek, sonuçları ile ilgili geri bildirimde bulunmak.
  • Risk iletişimi faaliyetlerinin sektörler arası işbirliği ile yürütülmesini sağlamak.

c)   Görev alanına giren konularda hizmetiçi eğitimler düzenlemek,

d)  Uluslararası ve ulusal standartlarda saha epidemiyolojisi eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

e)   İleri epidemiyolojik analizler ve saha araştırmaları yapmak, yapılmasına katkıda bulunmak.

f)   Kurum bünyesinde serum bankacılığı faaliyetlerini koordine etmek.

g)  EUC ve saha epidemiyolojisi konularında ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlarla işbirliğini koordine etmek.

h)  Öncelikle mikrobiyoloji referans laboratuvarları olmak üzere, kurum içindeki tüm birimlere epidemiyoloji alanında destek sağlamak.

i)    Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

j)    Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Görev Tanımı

a)   Bu dairenin görev alanı, aşı ile korunabilir hastalıklar ile zoonotik ve vektörel hastalıklar dışında kalan bulaşıcı hastalıkları kapsar.

b)  Bulaşıcı hastalıkların kontrolüne yönelik olarak programlar geliştirmek ve bu programların yürütülmesini sağlamak.

c)   Bulaşıcı hastalıklarla ilgili verilerin toplanması, analizi, geri bildirimlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.

d)  Görev alanı ile ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek.

e)   Bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.

f)   Bulaşıcı hastalıkların kontrolüne yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g)  Bulaşıcı hastalıklar konusunda halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, sağlık personeli eğitimlerini yürütmek.

h)  Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

i)    Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

 

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı Görev Tanımı

a)   Aşı ile önlenebilen hastalıklara yönelik olarak programlar geliştirmek ve yürütmek.

b)  Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sisteminin yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek.

c)   Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı, antiserum, enjektör, enjektör güvenli atık kutusu ve soğuk zincir malzemelerinin sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetlerini yürütmek.

d)  Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.

e)   GBP kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.

f)   GBP kapsamındaki hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.

g)  GBP kapsamındaki programlara yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.

h)  GBP kapsamındaki programlara yönelik oluşturulan Bilimsel Danışma Kurullarının ve Komisyonların sekreterya işlemlerini yürütmek.

i)    Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

j)    Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Zoonotik Ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı Görev Tanımı

a)   Ülkemizdeki zoonotik, ve vektörel hastalıklarla ilgili epidemiyolojik çalışmaları yürütmek.

b)  Zoonotik, ve vektörel hastalıklarla ilgili hastalık kontrol programlarını hazırlamak ve yürütmek.

c)   Ülkemizdeki vektörlerle etkin ve bilimsel mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.

d)  Aşı, anti serum ve anti paraziter ilaç alımı ve dağıtımı konusunda ilgili birimlerle gerekli işbirliğini sağlamak.

e)   Zoonotik ve vektörel hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.

f)   Faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışmaları yapmak ya da desteklemek, mevzuat geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

g)  Faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde koordinasyonu sağlamak.

h)  Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

i)    Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Tüberküloz Daire Başkanlığı Görev Tanımı

a)   Tüberküloz hastalığının önlenmesi ve kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere hizmetin gerektirdiği plan, program ve politikaların tespitini yapmak.

b)  Tüberküloz hastalığına yönelik ilaç ve malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve dağıtımının yapılmasını sağlamak.

c)   Tüberküloz hastalığına yönelik epidemiyolojik çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası raporlanmasını sağlamak.

d)  Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) ve mobil tarama faaliyetlerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

e)   Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının, halkın farkındalık ve eğitim faaliyetlerini yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.

f)   Tüberkülozun yayılmasına karşı koruyucu her türlü tedbirin alınması, hastaların kontrol ve tedavi altında bulunmaları faaliyetlerini izlemek.

g)  Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili sistemi koordine etmek, yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

h)  Tüberküloz ile ilgili bilimsel çalışmaları yapmak ya da desteklemek.

i)    Tüberküloz ile ilgili olarak oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulları sekreterya faaliyetlerini yürütmek.

j)    Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

k)  Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Görev Tanımı

a)   Klinik ve gerek duyulduğunda klinik dışı diğer örneklerden halk sağlığını tehdit eden, insanlarda sağlık sorununa neden olan bakteriyel, paraziter, mantar ve viral etkenlerin, tanı, doğrulama ve tiplendirilmesine yönelik mikrobiyolojik incelemeleri yapmak.

b)  Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere suş ve hücre kültürü bankası hizmetleri, laboratuar tanı standardizasyonu, epidemiyolojik ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmek.

c)   Yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak, ortak araştırma yapmak, plan ve projeler geliştirmek, çalışma sonuçlarını ulusal/uluslararası bilim dünyası ile paylaşmak.

d)  Ulusal ve uluslararası teknik mevzuat uyumu ile ilgili konularda danışmanlık yapmak, alt yapı (metot, cihaz, eğitim, doküman vb.) ve uygulamalar ile ilgili çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek.

e)   Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları ile ilgili laboratuvara dayalı sürveyans çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, ilgili laboratuvarların periyodik denetimini yapmak.

f)   Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları ile ilgili alanlarda halk sağlığı laboratuvarları ve diğer mikrobiyoloji laboratuvarlarının tanı standardizasyonunu sağlamaya yönelik olarak gerekli eğitimlerini ve dış kalite kontrol çalışmalarını yürütmek.

g)  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları içerisindeki saha araştırmalarından elde edilen suş veya her türlü klinik örnekler üzerinde halk sağlığını ilgilendiren alanlarda bilimsel çalışmaları yürütmek.

h)  Halk sağlığını tehdit eden mikrobiyolojik etkenlere yönelik seroepidemiyolojik surveyansı, moleküler surveyans, laboratuvara dayalı her türlü tiplendirme, ilaç duyarlılık testleri, metodolojik araştırma ve saha araştırmaları vb. çalışmaları ilgili daire başkanlıkları ile koordineli şekilde planlanmak, düzenlemek, laboratuvar analizlerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarını referans laboratuvar düzeyinde yürütmek.

i)    Ulusal düzeyde laboratuvar ve saha rehberlerinin hazırlanmasına öncülük etmek,

j)    Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ya da desteklemek, ulusal ve uluslararası yayınları takip etmek, bilimsel yayınlar, raporlar hazırlamak.

k)  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları görev alanına dahil ulusal ve uluslararası programların sahada uygulanmasını koordine etmek.

l)    Mikrobiyoloji alanında Kurum dışında planlanan referans laboratuvarı başvurularını değerlendirmek, ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek.

m)  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ile ilgili olarak yürütülen Uluslararası Ağların, Uluslararası Kurumların ve Ulusal Odak Noktalarının laboratuvar ayağıyla ilgili görevlerini yürütmek.

n)  Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları faaliyetlerine dair izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak ve sonuçlandırmak.

o)  Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

p)  Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.