2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadrolarına Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

08 Şub 2017 0 comment

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 31/01/2017 tarihinde yapılan kura sonucuna göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1. İnternet adresimizde yayınlanan Açıktan Atama Başvuru Formunun (EK-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle ve silinti, kazıntı olmadan elde veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)

2.

a) Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir diploma

b) Geçici Mezuniyet Belgesi

c) Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi

d) Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesi

Yukarıdaki 3. maddenin (a), (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi veya noter onaylı suretinin arkalı önlü fotokopisinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne getirilmesi halinde fotokopiler İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” şeklinde onaylanarak belgelerin aslı veya noter onaylı sureti geri verilecektir.

(Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren resmi tarih sayılı okul müdürü tarafından imzalı yazı teslim etmeleri gerekmektedir)

3. Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması formu (EK-3) bilgisayar ortamında üç nüsha halinde doldurulup İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince belirlenmiş yetkili kişi tarafından (resimli, imzalı, fotoğraf yapıştırılmış şeklinde) onaylatılmış hali

4. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına adı, soyadı yazılmış olarak)

5. İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış olarak zarfa konulmuş Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2)

6. 18 yaşını tamamlamamış adaylardan mahkemeden alınmış Kaza-i rüşt kararının aslı veya mahkemeden onaylı sureti veya aslını göstermek şartıyla İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” kaşeli onaylı sureti

KURUMUMUZA YERLEŞEN ADAYLAR, YUKARIDA SAYILAN BELGELERİ 24/02/2017 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR İKAMET ETTİĞİ, ATANDIĞI VEYA BULUNDUĞU İLDEN HERHANGİ BİRİNİN İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE BİZZAT KENDİSİ VEYA NOTER ARACILIĞI İLE VEKÂLET VERDİĞİ KİŞİ ARACILIĞI İLE TESLİM EDECEKTİR. Belgelerinde eksiklik olan, posta veya kargoyla gönderilen veya teslim süresi dışında verilen evrakların akıbetinden ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Müdürlüklerimizce 24/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar teslim alınan belgelerin kargo, posta veya elden bir üst yazı ekinde evrakların asıllarının (teslim alınan evrakların EBYS sistemine taratılarak) 03/03/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuz Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Atama Daire Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR:

1-      Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacaktır. Bu kişilere herhangi mali bir bedel ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

2-      Ataması yapılanların tebligatları için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecektir. Bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük adaya aittir.

3-      657 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, devlet memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)

4-      Halen askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin başvuru süresi içerisinde bir dilekçe ile birlikte askerlik durum belgesinin de diğer başvuru evraklarına ekleyerek bulundukları ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu Kurumumuzca yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edileceğinden Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Kurumumuza evrak teslim edipte ataması yapılamayanların ADNKS adreslerine bilgi verilecektir.

Ek-1) Başvuru Formu için Tıklayınız

Ek-2) Mal Bildirimi Formu için Tıklayınız

Ek-3) Güvenlik Soruşturması ve Araştırması Formu için Tıklayınız

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.